Utstillingsåpning Forhallen: Mette Sandfær

OM UTSTILLINGEN: Mette Sandfær jobber først og fremst med skulptur og installasjon.

Friheten til å eksperimentere er en svært viktig del av hennes praksis. Dette oppnår hun ved å kombinere og bearbeide funnede ydmyke materialer og objekter.

Materialene kan ha skulpturelt potensial, en innebygd historie eller være egnet for spesifikke formål. De kan ha estetiske, assosiative og materielle verdier. Sandfær trives med å utfordre konvensjoner og snu opp ned på hierarkier. Hun ønsker å utfordre dominerende oppfatninger, og hun ser det som en måte å balansere liv, verdier og synspunkter - og fortsette å stille spørsmål.

Arte Poveras ideer om å skape noe fra enkle virkemidler inspirerer Sandfær og reflekteres i hennes tilnærming til arbeidet. Materialer fra tidligere utstillinger demonteres og gjenbrukes, og samtidig samler Sandfær kontinuerlig inn nytt materiale under sine daglige turer i Bergen, akkurat som Robert Rauschenbergs leting etter kasserte gjenstander i sin "walk around the block". Begrensninger er viktige for Sandfær, og hun ser på dem som en utfordring: Hvordan kan objekter brukes, kanskje til tross for at de ikke virker attraktive eller nyttige? Hva kan de kombineres med for å skape noe nytt? Hvordan kan skjebnen deres endres?

Utstillingsåpning torsdag 01. august kl 18-20

Utstillingen skal være åpen fra 2. til 4. august, kl 13-17.

***

ABOUT THE EXHIBITION: Mette Sandfær primarily works with sculpture and installation. The freedom to experiment isa very important part of her practice. She achieves this by combining and processing found humble materials and objects.

The materials may have sculptural potential, a built-in history or be made for a specific purpose. They can have aesthetic, associative and material values. Sandfær thrives on challenging conventions and turning hierarchies upside down. She wants to challenge dominant beliefs, and she sees it as a way to balance life, values and views - and to keep asking questions.

Arte Povera's ideas about creating something from simple tools inspire Sandfær and are reflected in her approach to work. Materials from previous exhibitions are dismantled and reused, and at the same time Sandfær continuously collects new material during his daily walks in Bergen, just like Robert Rauschenberg's search for discarded objects in his "walk around the block". Limitations are important to Sandfær, and she sees them as a
challenge: How can objects be used, perhaps despite the fact that they do not seem attractive or useful? What can they be combined with to create something new? How can their fate change?

Opening: 01st August at 18.00-20:00

The exhibition is open 2nd-4th August from 13.00-17.00.

← Tilbake til program